Projekt Prawo o Ruchu Drogowym 10.07.2017r.

To już jest chyba piąty czy też szósty  projekt znany Stowarzyszeniu, jednak okazuje się że jest to dopiero TRZECI publikowany na stronach RCL.

Dopiero co czytałem projekt z 12.05.2017 – niepublikowany, a już mamy nowszą jego wersję.

Więc i ja mam prawo go opublikować:

LINK http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12290511/12382587/12382588/dokument298560.pdf

Pozwolicie, że na gorąco zacytuję niektóre zapisy- bez komentarza.

„2a. Właściciel lub posiadacz pojazdu odpowiada za utrzymanie w należytym stanie oraz sprawność i skuteczność działania urządzeń i wyposażenia pojazdu, o którym w ust.2.;”
„Okresowe badanie techniczne przyczepy lekkiej marki SAM przeprowadza się przed upływem 5 lat od dnia pierwszej rejestracji, a następnie co 5 lat od dnia przeprowadzonego badania.”
„skierowany przez starostę albo na wniosek właściciela lub posiadacza pojazdu:
c) w celu sprawdzenia przystosowania pojazdu do ciągnięcia przyczepy,
d) w celu sprawdzenia prawidłowości konstrukcyjnego ograniczenia prędkości ciągnika rolniczego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, do prędkości 25 km/h,”
„18. Badanie techniczne ciągnika rolniczego i przyczepy rolniczej może być przeprowadzane w infrastrukturze innej niż stacja kontroli pojazdów zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ust. 21 pkt 1 oraz art. 86l ust. 1 pkt 2.”

 

„19. Na wniosek właściciela lub posiadacza pojazdu może być przeprowadzone badanie techniczne pojazdu w sposób określony dla okresowego badania technicznego pojazdu celem sprawdzenia stanu technicznego pojazdu.
„Art. 84.1.Badanie techniczne przeprowadza się po uiszczeniu przez właściciela lub posiadacza pojazdu:
1) opłaty za przeprowadzenie badania technicznego;
2) opłaty ewidencyjnej – z wyłączeniem tramwajów;
3) opłaty za przeprowadzenie badania technicznego po wyznaczonej dacie – dotyczy przypadków przeprowadzania badania technicznego po upływie 30 dni od wyznaczonej daty badania.
2. Z opłaty, o której mowa w ust. 1 pkt 1, przedsiębiorca prowadzący stację kontroli pojazdów oraz Centra Badań Technicznych Transportowego Dozoru Technicznego odprowadza ją za każde przeprowadzone badanie techniczne opłatę przeznaczoną na zapewnienie prawidłowej jakości badań technicznych pojazdów, zwana dalej „opłatą jakościową”, w wysokości 3,50 zł. Opłata jakościowa stanowi przychód Transportowego Dozoru Technicznego.”
„8.Opłatę za przeprowadzenie badania technicznego po wyznaczonej dacie:
1) pobiera się niezależnie od opłaty za przeprowadzenie badania technicznego;
2) ustala się w wysokości odpowiadającej wysokości opłaty za przeprowadzenie badania technicznego, pomniejszonej o kwotę opłaty jakościowej.
9. Opłaty za przeprowadzenie badania technicznego po wyznaczonej dacie stanowią przychód budżetu państwa.
10. Podmioty obowiązane do przekazania opłaty jakościowej oraz opłaty za przeprowadzenie badania technicznego po wyznaczonej dacie mają obowiązek, w terminie, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie ust.18:
1) przekazać należne kwoty na wyodrębniony rachunek Transportowego Dozoru Technicznego;
2) sporządzać i przesyłać Dyrektorowi Transportowego Dozoru Technicznego miesięczne sprawozdania
obejmujące:
a) liczbę przeprowadzonych badań technicznych pojazdów, w tym badań przeprowadzonych po wyznaczonej dacie,
b) łączną kwotę przekazanych opłat, z wyszczególnieniem opłat:
– jakościowych,
– za badania techniczne przeprowadzone po wyznaczonej dacie.”
„6. W przypadku wykonania okresowego badania technicznego nie wcześniej niż 30 dni przed wyznaczoną datą badania, termin następnego badania technicznego ustala się licząc od wyznaczonej daty badania.
7. W przypadku wykonania okresowego badania technicznego:
1) wcześniej niż 30 dni przed wyznaczoną datą badania technicznego,
2) po wyznaczonej dacie badania technicznego – termin następnego okresowego badania technicznego liczy się od daty przeprowadzenia tego badania.”
„3. Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego tworzy jedno Centrum Badań Technicznych Transportowego Dozoru Technicznego na obszarze województwa.”
„Art.86k. 1. Nadzór nad badaniami technicznymi pojazdów oraz przedsiębiorcami prowadzącymi stacje kontroli pojazdów, sprawuje wyodrębniona komórka organizacyjna Transportowego Dozoru Technicznego, zwana dalej „komórką nadzoru TDT”.”
„10. Kontrole są przeprowadzane w obecności przedsiębiorcy prowadzącego kontrolowaną stację kontroli pojazdów lub diagnosty, który jest tam zatrudniony.
11. Podczas wykonywania czynności kontrolnych pracownicy komórki nadzoru TDT podlegają ochronie przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
12. W ramach prowadzonych kontroli pracownicy komórki nadzoru TDT mają prawo:
1) żądania od przedsiębiorcy prowadzącego stację kontroli pojazdów pisemnych lub ustnych wyjaśnień, udostępniania dokumentów i innych nośników informacji oraz udostępniania wszelkich danych mających
związek z przedmiotem kontroli;
2) wstępu na teren stacji kontroli pojazdów i do pomieszczeń, gdzie są prowadzone badania techniczne w dniach i godzinach, w których jest lub powinna być wykonywana przez przedsiębiorcę prowadzącego stację kontroli pojazdów działalność;
3)uczestniczenia w przeprowadzanych badaniach technicznych;
4) rejestrowania przeprowadzanej kontroli na nośnikach audiowizualnych.”
„16. Do kontroli przeprowadzanych przez komórkę nadzoru TDT, ,stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyjątkiem art. 79 ust. 1 oraz art. 82, których nie stosuje się do kontroli, o których mowa w ust. 8 pkt 1 i 3”
„Art.86m. Przedsiębiorcy prowadzącemu stację kontroli pojazdów zabrania się:
1) pobierania opłat za przeprowadzenie badania technicznego pojazdów w wysokości innej niż określona w przepisach wydanych na podstawie art. 86l ust. 1 pkt 4 lit.d i e;
2) przyjmowania i oferowania korzyści materialnych lub osobistych, a także nieodpłatnych usług za przeprowadzenie badania technicznego pojazdu lub w powiązaniu z tym badaniem.”
„3. Do okresu wymaganej praktyki, o którym mowa w ust. 2, wlicza się maksymalnie 3 miesiące praktyki odbytej na stacji kontroli pojazdów.”
„3. Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego wydaje na wniosek zainteresowanego, po wniesieniu opłaty, w drodze decyzji administracyjnej, świadectwo kompetencji diagnosty jeżeli osoba ubiegająca się o jego wydanie spełnia wymagania, o których mowa w art. 86p ust. 1. Opłata stanowi przychód Transportowego Dozoru Technicznego.
4. Maksymalna wysokość opłaty, o której mowa w ust. 3, nie może przekroczyć 300 zł.”
„13. Decyzjom, o których mowa w ust.7-9, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.”
„Art. 86s. 1. Diagnosta jest obowiązany:
1) rzetelnie i bezstronnie wykonywać swoje obowiązki;”
„3. Diagnosta podlega wyłączeniu od wykonania badania technicznego w przypadku, gdy w związku z badaniem:
1) pozostaje z właścicielem lub posiadaczem pojazdu w takim stosunku prawnym, że wynik badania może mieć wpływ na jego prawa lub obowiązki;
2) jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia właściciela lub posiadacza pojazdu;
3) jest osobą związaną z przedsiębiorca prowadzącym stację kontroli pojazdów lub zatrudnionym prze niego diagnostą z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;
4) był świadkiem lub biegłym;
5) jest osobą, przeciw której wszczęto postępowanie dyscyplinarne lub karne.”
„4. Diagności nieposiadający uprawnień do wykonywania pełnego zakresu badań technicznych w dniu wejścia w życia niniejszej ustawy, powinni w okresie 24 miesięcy od dnia jej wejścia w życie uzupełnić posiadane uprawnienia.
5. Diagności, o których mowa w ust. 4, spełniający wymagania na podstawie przepisów dotychczasowych i zatrudnieni na podstawowych stacjach kontroli pojazdów w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, którzy nie uzupełnili posiadanych uprawnień w okresie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, mogą wykonywać badania techniczne wyłącznie na podstawowej stacji kontroli pojazdów.”
Można cytować w nieskończoność – co dla kogo jest ważne.
Na zakończenie jeszcze jeden dokument:
Link: http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12290511/12382587/12382588/dokument298553.pdf
Jest on o tyle ciekawy, że pozwolę sobie i z niego zacytować fragment:
„Szczegółowe omówienie wyników konsultacji publicznych zawierające wskazanie podmiotów, które przedstawiły stanowisko lub opinię, oraz omówienie tych stanowisk lub opinii i odniesienie się do nich przez organ wnioskujący zostanie przedstawione w raporcie z konsultacji zamieszczonym na RPL.”