Sprawozdanie z VI Konferencji

Sprawozdanie z VI Konferencji

Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Diagnostów Samochodowych

Świętoszów 08.08.2019 r.

 

Oficjalnego otwarcia VI Konferencji dokonał Prezes OSDS Waldemar Witek . Przywitał przybyłych na Konferencję gości oraz pozostałych jej uczestników , którymi byli : przedstawiciele UDT, ITD, firmy IT. NORCOM  oraz  Diagności z różnych rejonów kraju.   Następnie przedstawił harmonogram i tematykę Konferencji oraz jej  prelegentów. Po dokonaniu oficjalnego otwarcia Konferencji Prezes Waldemar Witek odniósł się merytorycznie do obecnego stanu badań technicznych pojazdów oraz przytoczył i podał przykłady kontrowersyjnych  sposobów wykonywania badań technicznych pojazdów przez Uprawnionych Diagnostów Samochodowych. Przytoczone przykłady niewłaściwego i niezgodnego z obowiązującymi przepisami wykonywania badań technicznych pojazdów wzbudziły poruszenie wśród uczestników Konferencji. Wyrażone zostały w formie dezaprobaty dla Diagnostów, którzy wykonywali niniejsze badania techniczne pojazdów. Zgodnie stwierdzono, że nie może być ze strony naszego środowiska przyzwolenia na tak rażące naruszanie przepisów  w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów.

 

Pierwszym prelegentem był przedstawiciel firmy IT.NORCOM Norbert Jezierski przedstawił uczestnikom aktualną sytuację w pracach nad systemem CEPIK 2.0.  oraz naświetlił rys historyczny powstawania centralnej ewidencji pojazdów. Z uwagi na fakt, iż reprezentuje on firmę informatyczną, która jest producentem jednego z oprogramowań jakie wykorzystywane są na naszych S przedstawił nowe rozwiązania i propozycje do swojego programu  STACJA.SQL. Była to cenna informacja nie tylko dla samych użytkowników niniejszego programu, ale również dla użytkowników posiadających oprogramowania stacyjne konkurencyjnych firm. Dawało to bowiem możliwość dokonania porównania oprogramowania, którym  dany użytkownik posługuje się w swojej codziennej pracy z możliwościami jakie  daje  oprogramowanie firmy IT. NORCOM.  Sami użytkownicy danego programu uzyskali również pomoc techniczną w formie konkretnych porad w rozwiązaniu problemów mogących pojawić się podczas przekazywania danych do centralnej ewidencji CEPIK 2.0. Bardzo pozytywnie została przyjęta przez uczestników Konferencji informacja o wprowadzeniu „nowinek technicznych” w programie. Jedną z tych nowinek jest niewątpliwie zastosowanie kodów kreskowych na Zaświadczeniu o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu w pozycjach  numeru rejestracyjnego oraz numeru identyfikacyjnego pojazdu. Zastosowanie kodów Aztec daje możliwość sczytania za pomocą czytników kodów wartości wpisanych do niniejszych pozycji zaświadczenia. Co daje w praktyce  możliwość pracownikom Wydziałów Komunikacji bezbłędnego przenoszenia zawartych informacji w procesie rejestracji pojazdów  w sposób automatyczny, a nie jak jest to w chwili obecnej sposobem ręcznego wprowadzania danych. Za słusznością wprowadzenia takiego rozwiązania przemawia również fakt sczytywania z dowodów rejestracyjnych danych pojazdów zarówno na Stacjach Kontroli Pojazdów oraz w Wydziałach Komunikacji. Warto także wspomnieć o o drugim ciekawym narzędziu jakie zostało umieszczone w programie.  W programie udostępniono możliwość wystawiania ofert i zawierania polis ubezpieczeniowych pojazdów w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Benefia.

           

            Bardzo ciekawą prezentację przedstawił Przedstawiciel Urzędu Dozoru Technicznego Maciej Winkler. Omówił zmiany jakie zostały wprowadzone do przepisów urządzeń dozorowych  montowanych na pojazdach od dnia 06.12.2018 r. Omówione zostały wszystkie rodzaje urządzeń podlegających dozorowi Urzędu Dozoru Technicznego montowanych na pojazdach takich jak : podnośniki , dźwigniki, bramowce, hakowce,  podesty i itp. Poruszona została też procedura przy modernizacji urządzenia, kwestie zmiany użytkownika urządzenia oraz dopuszczenia urządzenia do eksploatacji po kolizji drogowej. Ze strony uczestników Konferencji padały liczne zapytania nie tylko dotyczą samych rodzajów urządzeń podlegających pod dozór  UDT ale równie zapytania w kwestii prowadzenia dokumentacji urządzeń dozorowych i ich weryfikacji podczas przeprowadzania badania technicznego pojazdu.

 

            Kolejnym prelegentem był Tadeusz Chodorowski – Prezes SITK RP ZM O/Legnica.

W pierwszych słowach swojego wystąpienia podziękował on Waldemarowi Witkowi za współpracę oraz fachową pomoc podczas  IV Ogólnopolskiego Turnieju Diagnostów Samochodowych , który miał miejsce w  Poznaniu  08.04.2018 r. Tadeusz Chodorowski wspólnie z Henrykiem Węgłowskim (również przedstawicielem SITK RP ZM O/Legnica) przedstawili oni uczestnikom Konferencji swoje dalsze plany i kierunki prowadzenia działalności na rzecz popularyzacji i szkolenia kadry diagnostów samochodowych. Prelegenci wskazali również możliwość poszerzania wiedzy diagnostycznej poprzez szkolenia okresowe diagnostów i możliwość uzyskania tytułu Certyfikowane Diagnosty Samochodowego w ramach szkoleń certyfikujących TUVPOL-u Wrocław. Nadmieniając przy tym, że  Prezes OSDS-u Waldemar Witek certyfikacje taką posiada. Miłym akcentem tego wystąpienia były nie tylko słowa podziękowań skierowane pod adresem Prezesa OSDSu, ale również obustronne wręczenie upominków. 

 

            Po przerwie obiadowej  głos zabrał Prezes Stowarzyszenia Waldemar Witek, który w krótkim zarysie przedstawił ostatnie osiągnięcia i kierunki działań OSDS-u. Wspominał o   działaniach zmierzających do zalegalizowania zawodu Technik Diagnosta oraz zablokowania wdrożenia na Stacjach Kontroli Pojazdów proponowanego przez ustawodawcę sposobu badania licznika przebiegu pojazdów., co z pewnością dla większości diagnostów jest optymistyczną wiadomością.

 

            Przedostatnim prelegentem Konferencji był Michał Zaręba. Jest on pracownikiem Wydziału Komunikacji, posiadającym uprawnienia diagnosty samochodowego. W swoim wystąpieniu podzielił się z uczestnikami refleksją łączenia pracy pracownika Wydziału Komunikacji i jednocześnie Uprawnionego Diagnosty Samochodowego. Postrzeganie tematu badań technicznych pojazdów z obydwu diametralnie różnych pryzmatów daje mu możliwość właściwej oceny pracy diagnostów oraz budowania obopólnych właściwych relacji na linii Stacja Kontroli Pojazdów  Wydział Komunikacji. 

 

            Z uwagi na nieobecność zaproszonej na Konferencję firmy Turbo Spec ostatnim punktem bloku prezentacji było przypomnienie  prezentacji z I Konferencji, mającej miejsce 07 czerwca 2014r. w Świętoszowie pt. „Diagnosta jako osoba pełniąca funkcję publiczną – odpowiedzialność dyscyplinarna i karna diagnosty”. Temat ten został zreferowany przez Wojciech Grzebień. Należy podkreślić, że temat roli i odpowiedzialności diagnosty pomimo upływu czasu jest nadal aktualny dla naszego środowiska diagnostycznego i  wymaga  niezwłocznych działań zmierzających do regulacji prawnych statusu diagnosty samochodowego.  

 

Końcowym punktem Konferencji była wspólna kolacja jej uczestników.