Wymiana licznika – czy diagności mają robić badania techniczne?

W związku z licznymi pytaniami diagnostów czy już można robić badania w związku z wprowadzeniem nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy – Kodeks karny ( Dz. U. z 2019 r. poz. 870) – odpowiadamy – NIE

Badanie o tym zakresie będziemy mogli wykonywać od 1 stycznia 2020 r. (co wynika z przepisów ustawy).

 

Pragniemy zawiadomić, że już w wykazie prac legislacyjnych zaplanowanych na IV kwartał roku została wskazana potrzeba wydania rozporządzenia w sprawie szczegółowych czynności diagnostów związanych z odczytem wskazania drogomierza oraz wysokości opłaty z tym związanej wynika z delegacji ustawowej, która została określona w art. 81 b ust. 9 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.

Nazwa rozporządzenia:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych czynności diagnostów związanych z odczytem wskazania drogomierza oraz wysokości opłaty z tym związanej

Uzasadnienie:

Potrzeba wydania rozporządzenia w sprawie szczegółowych czynności diagnostów związanych z odczytem wskazania drogomierza oraz wysokości opłaty z tym związanej wynika z delegacji ustawowej, która została określona w art. 81 b ust. 9 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. Przepis ten został wprowadzony podczas nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy – Kodeks karny ( Dz. U. z 2019 r. poz. 870).Zgodnie z delegacją, projekt rozporządzenia będzie określał szczegółowe czynności, które powinien wykonać diagnosta podczas odczytu wskazania drogomierza na stacji kontroli pojazdów, oraz wysokość opłat za odczyt wskazania licznika przebiegu pojazdu. Zgodnie z projektem diagnosta będzie musiał podczas badania technicznego pojazdu na wstępie zidentyfikować pojazd (poprzez sprawdzenie numeru VIN albo numeru nadwozia, podwozia lub ramy), porównać zgodność faktycznych danych pojazdu z danymi wpisanymi w dowodzie rejestracyjnym lub pozwoleniu czasowym, sprawdzić prawidłowość oznaczeń i stan tablic rejestracyjnych pojazdu, sprawdzić zgodność z danymi zgromadzonymi w centralnej ewidencji pojazdów, a przede wszystkim dokonać odczytu wskazania licznika przebiegu pojazdu (drogomierza).Wstępnie, koszt dokonania odczytu drogomierza oszacowano na kwotę 50 zł, jednakże w toku konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych kwota ta może ulec zmianie.Powyższe rozporządzenie przyczyni się do wyeliminowania procedury nieuprawnionej ingerencji we wskazania drogomierza. Popularne „cofanie licznika” jest ukierunkowane przede wszystkim na wprowadzanie w błąd kupującego co do stanu technicznego pojazdu, dzięki czemu uzyskiwane są nieuprawnione korzyści majątkowe, jednak wpływa również niekorzystnie na stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym.Termin wejścia w życie projektowanego rozporządzenia został określony na dzień 1 stycznia 2020 r. (co wynika z przepisów ustawy). Jednocześnie z uwagi na konieczność dokonania niezbędnych zmian przez przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów zasadnym jest, aby projekt ten był wydany w możliwie najkrótszym czasie.

Osobo odpowiedzialna w randze ministra:

Rafał Weber Sekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury.