Sprawozdanie z I Konferencji OSDS

Świętoszów 07 czerwca 2014r.

Sprawozdanie
z
I Konferencji Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Diagnostów Samochodowych
na temat:

„Rola diagnosty samochodowego w obecnym i przyszłym stanie prawnym
 oraz wpływ jego decyzji na bezpieczeństwo w ruchu drogowym”.

 

      W dniu 07 czerwca 2014 roku, odbyła się I Konferencja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Diagnostów Samochodowych w Świętoszowie na temat: „Rola diagnosty samochodowego w obecnym i przyszłym stanie prawnym oraz wpływ jego decyzji na bezpieczeństwo w ruchu drogowym”. Miejscem konferencji była udostępniona przez pełniącego obowiązki Dowódcy 10 BKPanc. w Świętoszowie sala Klubu Wojskowego. Konferencję honorowym patronatem objęli: – Gmina Osiecznica, Urząd Dozoru Technicznego oraz Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Głównym celem konferencji zorganizowanej przez Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Diagnostów Samochodowych było podniesienie świadomości zawodowej diagnostów samochodowych,  nagłośnienie informacji dotyczących ustaw jak również bardzo ważny  i niedoceniany aspekt jakim jest  integracja środowiska diagnostycznego.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Prezes Stowarzyszenia Pan Waldemar Witek. W swoim wystąpieniu podziękował przybyłym na konferencję instytucjom, które objęły honorowy patronat nad konferencją, obecnemu na konferencji wystawcy urządzeń produkowanych dla SKP, pozostałym zaproszonym gościom, a w szczególności diagnostom przybyłym na konferencję z różnych zakątków kraju. Po oficjalnym otwarciu konferencji Waldemar Witek odczytał pismo  przesłane przez  Prezesa PISKP Leszka Turka, w którym to Pan Leszek Turek przeprosił uczestników konferencji za swoją nieobecność, życząc jednocześnie owocnych obrad, jak również wyrażając konieczność podjęcia wspólnych działań ukierunkowanych na poprawę  przepisów obejmujących swoim zakresem środowisko diagnostów samochodowych. W dalszej części konferencji głos zabrali przedstawiciele  instytucji, które objęły konferencję honorowym patronatem

Przedstawiciel Wójta Gminy Osiecznica Pan Jan Kozak. w swoim wystąpieniu  złożył na ręce Zarządu OSDS-u podziękowania za zorganizowanie na terenie Gminy Osiecznica konferencji, poruszającej zagadnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zasugerował również poparcie Gminy dla cyklicznych spotkań i konferencji organizowanych przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Diagnostów Samochodowych.

Dyrektor Departamentu Transportu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Łukasz Twardowski podkreślił doniosłość problematyki konferencji, wskazując jednoznacznie na rolę diagnosty i jego wpływ w kształtowaniu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz  konieczność regulacji prawnych w związku z implementacją dyrektywy Parlamentu Europejskiego do krajowych zapisów prawnych. Zaprosił również  OSDS, jako stowarzyszenie reprezentujące środowisko diagnostów do wzięcia czynnego udziału w pracach Ministerstwa nad zmianą przepisów dotyczących zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów. Ważnym aspektem poruszonym przez Pana Dyrektora jest  to, że rok 2014 nazwanym został „Rokiem badań technicznych”.

Dyrektor Urzędu Dozoru Technicznego oddział Zielona Góra Ryszard Klimowski przyłączył się również do podziękowań za zaproszenie na konferencję. Podkreślił potrzebę organizowania spotkań, dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz daleko idącą potrzebę współpracy urzędów dozoru technicznego ze środowiskiem diagnostów.

Przedstawiciel firmy WSOP Gliwice Pan Robert Michalow zaopatrującej SKP w urządzenia do przeprowadzania badań technicznych pojazdów także wyraził swoje podziękowania dla Zarządu OSDS-u  za zaproszenie do wzięcia udziału w konferencji w charakterze wystawcy. Warto podkreślić również, że uczestnicy konferencji otrzymali od w/w firmy materiały reklamujące  oferowane urządzenia.

Po wystąpieniach mających charakter typowo kurtuazyjny Prezes OSDS-u Waldemar Witek otworzył merytoryczną część obrad, zapowiadając kolejne wystąpienia i  prezentacje:

– Jako pierwszy prelegent wystąpił zaproszony na konferencję  uprawniony diagnosta Wojciech Grzebień, nakreślając  uczestnikom konferencji rolę diagnosty, jako osoby pełniącej funkcję publiczną oraz odpowiedzialność karną i dyscyplinarną z jaką borykać mogą się diagności w swojej pracy. Podkreślić tu należy, iż Pan Wojciech Grzebień bierze czynny udział w pracach zarządu OSDS-u jako głos doradczy.

– Kolejnym z prelegentów był Pan Mecenas Rafał Szczerbicki. W swoim wystąpieniu nakreślił sytuację prawną diagnostów oraz możliwości jakie stoją przed stowarzyszeniem , a mianowicie możliwość dokonania znaczących zmian związanych z koniecznością implementacji dyrektywy PE do przepisów krajowych. Skupił również uwagę audytorium na  zapis dyrektywy o możliwości stosowania gradacji kar dla diagnostów, który zapis dzięki staraniom samych zainteresowanych daje możliwość uregulowania dotychczasowych,   restrykcyjnych zapisów w obowiązujących aktach prawnych,  jak  również podejścia nadzoru w stosunku do naszej grupy zawodowej.

– Członek OSDS-u Dariusz Świnarski przybliżył zmiany w przepisach VAT po zmianach wprowadzonych po dniu 01 kwietnia 2014r. związane z przeprowadzanymi badaniami pojazdów na potrzeby rozliczeń z fiskusem oraz omówił typowe problemy występujące podczas  wykonywania powyższego rodzaju badania.

– Przedstawiciel UDT Marek Eckert poruszył tematykę, dotycząca urządzeń technicznych montowanych na pojazdach podlegających pod dozór tegoż urzędu. Prezentacja ta wywołała burzliwą dyskusję wśród diagnostów,  którzy z ochotą wymieniali swoje poglądy wskazując na  różnice występujące w przepisach dotyczących diagnostów w odniesieniu do obowiązujących przepisów dozoru technicznego.

– Wystąpienie członka OSDS-u Grzegorza Krupy było końcowym punktem części merytorycznej konferencji. W swoim wystąpieniu podkreślił on istotę oraz potrzebę jasno sprecyzowanych i klarownych przepisów dotyczących badań technicznych pojazdów jak i samych diagnostów. Wskazał na potrzebę zmiany zapisów ustaw, rozporządzeń aby  wykluczały jakąkolwiek swobodną i różnorodną ich interpretację.  Jednak główny nacisk położył na potrzebę zrzeszenia się diagnostów celem nie tylko ochrony interesów środowiska diagnostów, lecz   przede wszystkim podniesieniu prestiżu oraz wpływu tejże grupy zawodowej.

Ze względu na organizację , omawianą tematykę konferencji, poruszane problemy oraz sam jej przebieg I Konferencję Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Diagnostów Samochodowych należy uznać za udaną. Organizatorzy oraz osoby wspomagające  stanęły na wysokości zadania zarówno pod względem logistycznym jak i merytorycznym.  Prelegenci natomiast wykazali się gruntownym przygotowaniem do konferencji, pokazując głęboką znajomość prezentowanego przez siebie tematu. Słuchacze audytorium, brali żywy udział w dyskusjach zarówno w czasie trwania samej konferencji, jak również w trakcie rozmów w kuluarach.

OSDS