Rzecznik Praw Obywatelskich w sprawie diagnostów.

„Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich napływają skargi dotyczące nadmiernej restrykcyjności sankcji administracyjnych przewidzianych w stosunku do diagnostów samochodowych na podstawie przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Przepisy te przewidują, że starosta cofa diagnoście uprawnienie do wykonania badań technicznych, jeżeli w wyniku kontroli stwierdzono przeprowadzenie przez diagnostę badania technicznego niezgodnie z określonym zakresem i sposobem wykonania, a także w przypadku, gdy diagnosta wydał zaświadczenie lub dokonał wpisu do dowodu rejestracyjnego pojazdu niezgodnie ze stanem faktycznym lub przepisami. Ponowne uprawnienie nie może być wydane wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o cofnięciu stała się ostateczna. W ocenie Rzecznika omawiana regulacja zbyt daleko ingeruje w swobodę wykonywania zawodu, nie spełniając jednocześnie konstytucyjnej zasady proporcjonalności. Nie przewiduje bowiem żadnej gradacji sankcji, której podlega diagnosta. Cofnięcie diagnoście uprawnień jest obligatoryjne i to niezależnie od stopnia przewinienia. Ponadto przepisy Prawa o ruchu drogowym nie przewidują również stosowania instytucji przedawnienia co do czynu i momentu pociągnięcia diagnosty do odpowiedzialności. Tak ukształtowana sytuacja diagnosty jest wyjątkiem na tle pozostałych regulacji dotyczących odpowiedzialności zawodowej przedstawicieli innych zawodów. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się o rozważenie podjęcia działań zmierzających do zmiany obowiązujących przepisów regulujących odpowiedzialność zawodową diagnosty samochodowego.”

 

Jest to przedruk ze strony Rzecznika Praw Obywatelskich źródło – https://www.rpo.gov.pl/pl/content/do-miir-ws-odpowiedzialnosci-zawodowej-diagnostow-samochodowych

Zapraszam też do zapoznania się z ważnym dokumentem dla diagnostów:

WYSTĄPIENIE RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH DO MIiR

Przy okazji pragnę przypomnieć jeszcze dwa dokumenty

Wystąpienie OSDS do Rzecznika Praw Obywatelskich

oraz

dr Wiesław Czerwiński sędzia NSA w wykładni prawa

Przyjemnej lektury

 

Zapraszam do dyskusji: na forum: http://forum.osds.org.pl/viewtopic.php?p=4778

Prezes OSDS

Waldemar Witek